Oppimisprosessi

YM15 OOA-opintojakson prosessi

5.11. Lähi: Oppimisen ja ohjaamisen perusteet

Tehtävät:

 • Ota mukaan oman alasi tutkinnonperuste (2. aste) tai opetussuunnitelma (amk)
 • Perusta itsellesi Twitter-tili ja tutustu Twitterin perusideaan
 • Ota mukaasi Pikaopas lähdeviittausmerkintöjen tekemiseen

***

Etä 6.11. – 7.12.2015

Oppimistehtävä 1. Oppimisen ja osaamisen arviointi (yksilö)
Perehdy soveltuvin osin opiskelijan arviointia käsittelevään opintojakson lähdekirjallisuuteen ja sähköisiin aineistoihin. Perehdy myös harjoitteluoppilaitoksesi opiskelijan arviointia käsitteleviin aineistoihin ja ohjeisiin (oppimisen ja osaamisen arviointi sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT-käytänteet). Selvitä opettamasi koulutusalan arvioinnin käytänteitä esimerkiksi haastattelemalla harjoitteluoppilaitoksen ohjaavaa opettajaa.

Oppimistehtävä 2. Oppimisen ja osaamisen arviointi (opintopiiri)
Tehkää opintopiireittäin kirjallisuuden ja tiedonhankinnan perusteella kirjallinen kooste (3 – 4 sivua) opiskelijan arvioinnin käytänteistä. Tallentakaa kirjallinen tuotos/linkki tuotokseen portfolioihinne seuraavaan lähipäivään mennessä. Valmistautukaa esittelemään tiedonhankintanne tuloksia lähipäivänä 8.12.2015.

Kirjallisuus:

 • Opetushallitus. 2012. Arvioinnin opas – Ammatillinen peruskoulutus, Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9. Helsinki: OPH. Saatavana myös e-julkaisuna.
 • Opetushallitus. 2012. Näyttötutkinto-opas. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2015:7. Helsinki: OPH. Saatavana myös e-julkaisuna.
 • Opetushallitus. 2008. Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä. Helsinki: OPH. Saatavana myös e-julkaisuna.

Oppimistehtävän arviointi:
Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä. Vastuuopettaja antaa palautetta oppimistehtävästä opintopiirille lähipäivän aikana.

Oppimistehtävä 3. Oppimisympäristöt

Etsi hyviä esimerkkejä erilaisista oman alasi oppimisympäristöistä. Jaa niitä Twitterissä #ooaym15. Muista mainita ala, jotakin kuvaavaa ja lyhentää linkki! Huom! Tämä tehtävä on auki koko opintojakson ajan.

Oppimisympäristöaineistoihin liittyvää luettavaa:

Oppimistehtävä 4. OER (Open Educational Resources eli avoimet oppimateriaalit)
Etsi omalta alaltasi avoimia oppimateriaaleja yhdessä alakohtaisen pienryhmäsi kanssa. Työskennelkää haluamassanne ympäristössä. Liittäkää lista linkeistä omiin portfolioihinne. HUOM! Tämä tehtävä on auki koko opintojakson ajan.

***

8.12. Lähi: Oppimisen ja osaamisen arviointi ja Pedagogiset mallit

***

Etä 9.12.2015 – 11.1.2016

Oppimistehtävät 5. Pedagogiset mallit (alakohtaiset ryhmät)
Sopikaa alakohtaisen ryhmän kanssa, mihin kahteen pedagogiseen malliin haluatte erityisesti perehtyä (tehdään lähipäivällä). Kokeilkaa omassa opetuksessanne/työssänne valittujaa pedagogisia malleja. Laatikaa em. ryhmässä kirjallinen tai visuaalinen dokumentti kokeiluista (esim. PowerPoint, Prezi, iMovie, videotallenne, jne.). Tallentakaa tuotokset omiin portfolioihinne. Valmistautukaa esittelemään kokeilunne lähipäivällä 12.1.2016 ja reflektoimaan kokemuksianne.

Oppimistehtävän arviointi:
Oppimistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä. Vastuupettaja antaa palautetta pienryhmille tehtävästä lähipäivän aikana.

***

12.1. Lähi: Opetusmenetelmät

 1. Työvaltaiset opetusmenetelmät
  1. http://www.tarinani.net/opetus/TyovaltaisetLoppuraportti.pdf
 2. Opiskelijalähtöiset ja aktivoivat opetusmenetelmät
  1. http://www.tyokalupakki.net/pages/index.php?id=117&pid=1
  2. http://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Opetusmenetelm%C3%A4t
  3. https://koppa.jyu.fi/avoimet/mit/tietotekniikan-opetuksen-perusteet/Opetusmenetelmista-ja-lahestymistavoista/Opetusmenetelmat
  4. http://www.slideshare.net/aylitalo/aktivoivia-opetusmenetelmi
 3. Suurryhmän opetus
  1. Ks. kohta 2
 4. Dialogiset opetusmenetelmät
  1. http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/

Nimi:
Kuvaus/vaiheet:
Sovellusesimerkki:

***

Etä 13.1. – 15.2.2016

Oppimistehtävä 6. Opetusmenetelmät (yksilö)

Hanki tietoa opetusmenetelmistä hyödyntämällä ainakin seuraavia lähteitä:

 • Koli, H. & Silander, P. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki: oppimisaihiosta oppimisprosessiin. Helsinki: Finn Lectura.
 • Kupias, P. 2007. Kouluttajana kehittyminen. Helsinki: Palmenia.
 • Mykrä, T. & Hätönen, H. (toim.) 2008. Opas opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-instituutti.
 • Ks. tammikuun lähipäivän linkit!

Kokeile omassa opetuksessasi/työssäsi itsellesi uusia opetusmenetelmiä. Laadi kokeilujen ja tiedonhankinnan perusteella raportti (2  sivua), jossa kuvaat koulutusalallesi tyypillisiä opetusmenetelmiä ja perustelet näitä opetusmenetelmällisiä valintoja lähdeaineistojen avulla. Palauta kirjallinen tuotos portfolioosi. Mikäli kokeilevaa osuutta ei määräaikaan mennessä voi toteuttaa voit perustaa tehtäväsi tiedonhankintaan ja linkittää menetelmät tulevan opetusharjoittelun opetusteemoihin. HUOM! Tämä on yksilötehtävä.

Valmistaudu esittelemään ja reflektoimaan kokeilujesi tuloksia lähipäivällä helmikuussa 2015.

Oppimistehtävä 7. Taitojen opetus (opintopiiri)

Valitkaa ammattialakohtaisissa ryhmissänne yksi taito, jonka haluatte opettaa muulle ryhmälle. Perehtykää teokseen

 • Salakari, H. 2007. Taitojen opetus. Ylinen: Eduskills Consulting

ja valitkaa pedagoginen malli/opetusmenetelmä, jolla taitoa tulette opettamaan. Suunnitelkaa noin 45 minuutin pituinen opetustuokio, jonka toteutatte lähipäivällä 16.2.2016.  

***

16.2.2015 Lähi: Taitojen opetus

Ohjausosaaminen – näkökulmia:
https://drive.google.com/file/d/0ByDXbX256RDSSW1oM3hkZzVPRXM/view?usp=sharing